Οδοποιΐα | Τεκμηρίωση Τεχνικών Έργων | Φωτογράφιση

Η BKM WORKS  είναι τεχνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο Δημόσιο και Ιδιωτικό χώρο όσον αφορά την ανάληψη, εκπόνηση μελετών, τεχνικών ερευνών συναφών με τεχνικά έργα, την παροχή τεχνικών συμβουλών, υπηρεσιών, μελετών, την κατασκευή, οργάνωση και επίβλεψη για την ίδια ή για λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως εμπορικών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οικοδομών και άλλων χώρων όπως πολυκατοικίες, γραφεία, εμπορικά κέντρα κ.α.

Υπηρεσίες:

Φωτογράφιση Τεχνικών Έργων

Editing φωτογραφιών